آخرین مقاله های مجله فلسفی زیزفون

نسبت زبان، معنا و واقعیت در نظریه مطابقت صدق از دیدگاه ابن سینا و ویتگنشتاین (متقدم)

نسبت بین زبان،معنا و واقعیت همواره یکی از مسایل مهم در فلسفه بوده است . این موضوع در بین فلاسفه زبان و تحلیلی بیشتر محل مداقه و کنکاش قرار گرفته است . اینکه وقتی انسان از زبان خود کمک می گیرد تا ما فی الضمیر خود را به دیگران انتقال دهد و جریان تفهیم و تفاهم تحقق یابد ، بحثهایی را در منطق و فلسفه زبان به دنبال داشته است که موضوع پر چالشی را تحت عنوان جریان "صدق  گفتار" یکی از آنها بوده است . یکی از نظریات مهم این جریان که صابقه طولانی در بین فلاسفه باستان تا کنون داشته است ، نظریه ی" مطابقت صدق " می باشد . در این راستا از فلاسفه عالم اسلام شیخ الرییس ابن سینا را بعنوان طرفدار این نظریه ودر عالم غرب ویتگنشتاین متقدم نیز از جمله طرفدارن آن می باشد که ابن سینا مقدم برویتگنشتاین و جریان فلسفه تحلیلی قرن بیستم در این مورد نظرات مهمی را مطرح نموده است . نگارنده تلاش نموده است تا نگاه این دو فیلسوف بزرگ را بصورت تطبیقی مورد کنکاش قرار دهد ، چون به نظر می رسد که در این راستا این دو متفکر دارای وجه اشتراک قابل توجهی باشند از جمله : نسبت بین گزاره و واقعیت خارجی ، نظریه مطابقت صدق ، نگاه خاص ویتگنشتاین به حضوری بودن نسبت لفظ و معنا،   که بحث علم حضوری یکی از مسایل مهم در فلسفه اسلامی است که میتواتد مقایسه بجایی با نگاه ویتگنشتاین به این موضوع باشد. گرچه در برخی جهات دارای افترق دیدگاههایی هم می باشند.

آخرین مقاله های مجله ادبی هیچستان

آنا آخماتووا و آیزایا برلین؛ عشقی در آستانۀ پنجاه سالگی :: ایلین فاینشتاین

آیزایا برلین از تنوع رفتار آخماتووا خوشش آمد: خصلتی که گاه شیوۀ باشکوه او را جایگزین مقوله‌یی طعنه‌آمیز و مغرضانه می‌ساخت. آن دو سراسر شب با هم حرف زدند. صبح که شد، برلین دست او را بوسید و از خانه خارج شد. برندا تریپ، شیمیدان متخصص عناصر طبیعی که برای انجمن بریتانیا کار می‌کرد، می‌گوید وقتی صبح آن روز برلین در رخت‌خوابش دراز کشید به خود گفت: «عاشق شدم، عاشق شدم.»

آخرین مقاله های مجله اندیشه سیاسی صلح جاویدان

محمدحسین نائینی و متفکران غربی :: سیدعلی میرموسوی

شهرت میرزای نائینی در تاریخ اندیشه سیاسی معاصر ایران برخاسته از کوششی است که او در جست‌وجوی مبانی‌ مشروطیت و محدود سازی قدرت سیاسی از درون سنت اندیشه دینی انجام داد و سرانجام توانست بنیانی مشروع برای گونه‌ای از نظام سیاسی محدود فراهم کند که پاسدار آزادی و برابری باشد و از حقوق شهروندی دفاع کند. بدون تردید دستاوردهای نظری او در این باره مرهون اجتهاد عقل‌گرایانه‌ای است که در مکتب برجسته‌ترین فقیه مشروطه خواه؛ یعنی آخوند خراسانی آموخته بود، ولی نمی‌توان سهم نگرش مثبت به تجدد و بهره مندی از آثار در دسترس اندیشمندان جدید غرب را در شکل‌گیری اندیشه او نادیده گرفت. این سهم را می‌توان از راه تامل در برخی از مشابهت‌های اندیشه او با اندیشمندان جدید غرب همچون منتسکیو، لاک و روسو دریافت.

آخرین مقاله های مجله اجتماعی عرصه

لاکان در میدان علوم اجتماعی: آیا با لاکان می‌توان جامعه‌شناس بود؟ :: کامران مرادی

آیا با لاکان می‌توان جامعه‌شناس بود؟ استاوراکاکیس در کتاب لاکان و امر سیاسی پرسش مشابهی را در باب استفاده ازنظریه‌ی لاکان در علوم سیاسی مطرح می‌کند: «لاکان را با سیاست چکار؟». چه ویژگی در اندیشه‌ی روانکاوی چون لاکان وجود دارد که می‌توان از دلالت‌های آن در علوم اجتماعی و یا علوم سیاسی استفاده کرد؟ استاوراکاکیس قبل پاسخ به این پرسش به  نگرانی متخصصان علوم‌اجتماعی اشاره می‌کنند که همواره نسبت به فروکاست ساحت اجتماعی و یا عینی به تحلیل در سطح فردی یا ذهنی بدگمان‌اند و او نیز در همین راستا معتقد است که باید از تقلیل‌گرایی روانشناسی (Psychological reductionism) در درک پدیده‌های اجتماعی-سیاسی اجتناب کرد.

آخرین مقاله های مجله فرهنگی هنری پاورقی

نجات‌شناسی از دیدگاه مسیحیت و اسلام :: حسن طالبی‌

در بین ادیان توحیدی، اسلام و مسیحیت به طور گسترده‌ای به طرح مسئله فلاح و رستگاری و حیات جاودان (که ناظر به بعد اخروی نجات و حیات پس از مرگ است) پرداخته و عوامل و موانع آن به تفصیل برای پیروان خود تشریح کرده‌اند. از این رو در این مقاله تلاش می‌شود به بعد اخروی نجات از دیدگاه این دو دین توحیدی که همواره مدعی نجات‌بخشی بشر بوده‌اند، به طور خلاصه اشاره شود. ‌

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.